@laravelPWA
THUNDER Przełom w depilacji laserowej!
THUNDER
Przełom w depilacji laserowej!
Pokój zabaw dla dzieci! Zapraszamy rodziców z dziećmi.
Pokój zabaw dla dzieci!
Zapraszamy rodziców z dziećmi.
EMBODY Rzeźbi mięśnie i spala tkankę tłuszczową.
EMBODY
Rzeźbi mięśnie i spala tkankę tłuszczową.
Alma Harmony XL PRO Special edition iPixel!
Alma Harmony
XL PRO Special edition iPixel!
STREFA MĘSKA Jedyne takie miejsce w Lublinie
STREFA MĘSKA
Jedyne takie miejsce w Lublinie
THUNDER Przełom w depilacji laserowej!
THUNDER
Przełom w depilacji laserowej!
Pokój zabaw dla dzieci! Zapraszamy rodziców z dziećmi.
Pokój zabaw dla dzieci!
Zapraszamy rodziców z dziećmi.
EMBODY Rzeźbi mięśnie i spala tkankę tłuszczową.
EMBODY
Rzeźbi mięśnie i spala tkankę tłuszczową.
Alma Harmony XL PRO Special edition iPixel!
Alma Harmony
XL PRO Special edition iPixel!
STREFA MĘSKA Jedyne takie miejsce w Lublinie
STREFA MĘSKA
Jedyne takie miejsce w Lublinie

Regulamin Kliniki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

1.     Postanowienia ogólne

2.     Cele i zadania

3.     Struktura organizacyjna

4.     Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

5.     Miejsce i organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych

6.     Dostępność świadczeń zdrowotnych

7.     Jakość świadczeń zdrowotnych

8.     Dokumentacja medyczna

9.     Prawa i obowiązki pacjenta

10.  Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego

11.  Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

12.  Monitoring wizyjny pomieszczeń

13.  Skargi pacjentów

14.  Postanowienia końcowe

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.     Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został ustalony na podstawie art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 711, ze zm.).

2.     Regulamin określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy działający pod firmą Laperfe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Gęsia 3/0.8, 20-719 Lublin, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000921738, miejsce przechowywania akt rejestrowych: Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 389934327, NIP: 712-342-41-78, zwany dalej „Laperfe”.

3.     Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Laperfe, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na rzecz Laperfe na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów Laperfe, osoby odwiedzające oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu leczniczego Laperfe Medycyna estetyczna w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

§ 2.

Cele i zadania

1.     Celem działalności Laperfe jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu Poradni medycyny estetycznej, Poradni dermatologicznej, Pracowni fizjoterapii, Pracowni masażu leczniczego, a także promocja zdrowia i prowadzenie edukacji zdrowotnej.

2.     Zadaniami Laperfe są:

1)    udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta, a także zgodnie z zasadami etyki oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

2)    promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna pacjentów;

3)    wykonywanie innych zadań Laperfe w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 3.

Struktura organizacyjna

1.     Laperfe jest wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod nr Księgi Rejestrowej RPWDL 000000244858.
2.     Laperfe wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego pod nazwą Laperfe Medycyna estetyczna, który mieści się w Lublinie, przy ul. Gęsiej 3/0.8, 20-719 Lublin.

3.     W ramach zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 2, funkcjonują:

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej Część V Część VII identyfikująca kom. org. Część VIII
specjalność
komórki
Część X
dziedzina
medyczna
1. Poradnia medycyny estetycznej 001 002 9000 22,77
2. Poradnia dermatologiczna 001 003 1200 09
3. Dział (pracownia) fizjoterapii 001 004 1310 105
4. Dział (pracownia) masażu leczniczego 001 005 1320 105

 

§ 4.

Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1.     Laperfe prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2.     Zakres świadczeń udzielanych przez Laperfe obejmuje odpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii i fizjoterapii.

3.     Laperfe udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny estetycznej, dermatologii i fozjoterapii obejmujących:

1)     udzielanie konsultacji lekarskich;

2)     wydawanie orzeczeń i zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjentów;

3)     wystawianie recept;

4)     promocja zdrowia i edukacja zdrowotna pacjentów;

5)     wykonywanie zabiegów medycyny estetycznej: leczenia toksyną botulinową/usuwania zmarszczek, mezoterapii igłowej, wstrzykiwanie wypełniaczy/botoxu/stymulatorów tkankowych/kolagenu, laseroterapii, redukcji blizn oraz zmian potrądzikowych;

6)     konsultacje dermatologiczne, badanie dermatoskopowe oraz zabiegi z zakresu laseroterapii;

7)     konsultacje fizjoterapeutyczne oraz terapie lecznicze i masaże rehabilitacyjne.  

 

 

§ 5.

Miejsce i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych

1.     Świadczenia zdrowotne są udzielane w zakładzie leczniczym pod nazwą „Laperfe Medycyna estetyczna” przy ul. Gęsiej 3/0.8 w Lublinie (20-719 Lublin).

2.     Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach od 9 do 20 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach od 8 do 18.  Przyjęcia pacjentów odbywają się w terminach uzgodnionych z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym w sposób określony w ust. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik zakładu może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w innych godzinach, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia z pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym.

3.     Rezerwacja wizyt pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 690-105-597 oraz za pomocą poczty elektronicznej - recepcja@laperfe.pl.

4.     Warunkiem realizacji wizyty jest rejestracja pacjenta w formie stawiennictwa osobistego w dniu udzielenia świadczenia. W trakcie rejestracji pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy obowiązany jest okazać dowód tożsamość lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość, podać numer PESEL oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

5.     W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci lub o nieupoważnieniu nikogo, upoważnienie osoby do udzielania informacji o swoim stanie zdrowia lub o nieupoważnieniu nikogo a także upoważnienie osoby do uzyskiwania kopii dokumentacji medycznej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia. W gabinecie pacjent zobowiązany jest do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zgoda musi być złożona przez pacjenta każdorazowo przed rozpoczęciem udzielenia świadczenia zdrowotnego, badania diagnostycznego lub zabiegu.

6.     Zakład leczniczy zobowiązana/y jest do   przyjęcia pacjenta w ustalonym  terminie.  W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie  można  było  przewidzieć  w  chwili ustalania  terminu  udzielenia  świadczenia,  a  które  uniemożliwiają zachowanie terminu, Laperfe informuje  pacjenta w  każdy  dostępny  sposób  o  zmianie  terminu  wynikającego  ze  zmiany  kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Dotyczy to również zmiany terminu udzielenia świadczenia na wcześniejszy. W przypadku gdy pacjent nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia na wcześniejszy, Laperfe informuje o możliwości zmiany terminu następnego  pacjenta  z  listy oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia.

7.     Płatność za udzielone świadczenia następuje przed lub po udzieleniu świadczenia w zależności od świadczenia, zgodnie z obowiązującym w zakładzie cennikiem. W przypadku, gdy w trakcie udzielania świadczenia powstanie konieczność udzielenia świadczeń dodatkowych, pacjent zostanie poinformowany o takiej konieczności, jak również o wysokości kosztów udzielenia świadczeń dodatkowych. Zapłata za świadczenia dodatkowe następuje po ich udzieleniu, nie później jednak niż w dniu wizyty.

8.     Gabinet akceptuje następujące formy płatności:

1)    gotówka;

2)    przelew bankowy;

3)    karta kredytowa/płatnicza.

Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie Laperfe wystawia rachunek, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Na życzenie Pacjenta, do paragonu fiskalnego (rachunku) wystawiana jest faktura VAT. W przypadku, gdy paragon oraz faktura wystawiane są na podmiot gospodarczy, przed zatwierdzeniem paragonu przez pracownika recepcji, należy podać nr NIP. Wystawienie faktury VAT na podmiot gospodarczy do paragonu, który nie zawiera numeru NIP nie jest możliwe.

9.     Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń Pacjent zobowiązany jest udzielić personelowi udzielającemu świadczeń wszelkich informacji i wyjaśnień, jakie będą niezbędne dla zapewnienia należytej realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności okazać posiadaną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań.

10.  Warunkami udzielenia świadczeń zdrowotnych są:

a.      rejestracja wizyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

b.     dokonanie zapłaty za świadczenia,

c.      wyrażenie przez Pacjenta świadomej zgody na udzielanie świadczeń;

·       W przypadku pacjentów niepełnoletnich podczas każdej wizyty wymagana jest obecność przedstawiciela ustawowego/rodzica;

·       W przypadku pacjentów, którzy nie ukończyli 16 roku życia – formularz zgody na zabieg powinien zostać podpisany przez przedstawiciela ustawowego/rodzica małoletniego pacjenta. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.

·       W przypadku pacjentów, którzy ukończyli 16 rok życia – formularz zgody na zabieg powinien zostać podpisany zarówno przez małoletniego pacjenta jak i jego przedstawiciela ustawowego/rodzica. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców;

d.     udzielenie przez Pacjenta informacji, o których mowa w ust. 9;

e.      pozytywna kwalifikacja Pacjenta przez osobę udzielającą świadczenia zdrowotnego,

f.      przygotowanie się przez pacjenta do udzielenia mu świadczenia zdrowotnego w określony sposób, zgodnie z zaleceniami personelu zakładu leczniczego,

g.     wyrażenie przez pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego) zgody na czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania świadczenia zdrowotnego oraz udzielenie wszelkich informacji niezbędnych i koniecznych do prawidłowego udzielenia świadczenia zdrowotnego oraz wypełnienie i podpisanie wymaganych formularzy.

11.  Ogólne warunki i zasady korzystania z usług wykupionych w ramach karnetów zabiegowych zawarte są w odrębnym Regulaminie. Laperfe zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany zasad i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach karnetów zabiegowych. Aktualna wersja zasad i warunków korzystania z karnetów zabiegowych dostępna jest na stronie www.laperfe.pl

 

 

§ 6.

Dostępność świadczeń zdrowotnych

1.     Laperfe organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom możliwie najlepszą dostępność i najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

2.     Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom za odpłatnością, w oparciu o obowiązujący w dacie udzielenia świadczenia cennik ustalony przez Kierownika zakładu leczniczego, dostępny na stronie www.laperfe.pl lub w recepcji Laperfe.

3.     Laperfe zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Pacjenta lub zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w następujących przypadkach:

1)     jeżeli stan zdrowia Pacjenta nie pozwala na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych;

2)     w przypadku niespełnienia warunków określonych w § 5 ust. 8;

3)     w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów;

4)     w przypadku naruszenia przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub inne osoby towarzyszące pacjentowi obowiązków oraz zakazów określonych w § 9 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik zakładu leczniczego lub jego zastępca albo inna osoba upoważniona przez Kierownika;

5)     jeżeli udzielenie świadczeń zdrowotnych jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Laperfe.

 

§ 7.

Jakość świadczeń zdrowotnych

1.     Świadczenia zdrowotne w Laperfe są wykonywane wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w obowiązujących przepisach.

2.     Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, poszanowaniem praw pacjenta oraz w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym, technicznym, organizacyjnym        i sanitarnym.

3.     Osoby udzielające pacjentom świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

 

§ 8.

Dokumentacja medyczna

1.     Laperfe prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 849 z późn., zm.) oraz w przepisach wykonawczych oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

2.     Laperfe udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną również podmiotom i instytucjom wskazanym w art. 26 ust. 3 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3.     Laperfe zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.

4.     Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres przewidziany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Po upływie przewidzianego prawem okresu przechowywania dokumentacji medycznej Laperfe niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

5.     Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1)     dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

2)     dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

3)     zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

4)     skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

      5) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która  jest przechowywana przez okres 22 lat.

6.     Za udostępnienie dokumentacji medycznej Laperfe nie pobiera opłaty.

7.     Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

a.      do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

b.     przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

c.      przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

d.     za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

e.      na informatycznym nośniku danych.

8.     Uzyskanie wglądu, wydanie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej odbywa się na podstawie wniosku złożonego przez Pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej w ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku. Wniosek można pobrać i złożyć w recepcji Laperfe.

§ 9.

Prawa i obowiązki pacjenta

1.     Świadczenia zdrowotne udzielane są z poszanowaniem praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.

2.     Informacja o prawach pacjenta udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej, w miejscu ogólnodostępnym.

3.     Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych ma prawo – na każdym etapie udzielania mu świadczeń zdrowotnych – do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika zakładu leczniczego lub osoby aktualnie go zastępującej.

4.     Pacjent ma obowiązek:

1)     przestrzegania postanowień Regulaminu;

2)     przestrzegania zasad higieny osobistej;

3)     przestrzegania praw innych pacjentów;

4)     poszanowania mienia zakładu leczniczego oraz znajdującego się w zakładzie leczniczym;

5)     stosowania się do wszystkich zaleceń i wskazówek lekarzy i pielęgniarek oraz pozostałego personelu zakładu leczniczego.

5.     Pacjent ponosi odpowiedzialność za rzeczy oddane mu do użytku na czas pobytu w zakładzie leczniczym. Pacjent ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na terenie zakładu leczniczego z winy pacjenta.

6.     Na czas trwania zabiegu Pacjent pozostawia swoje ubrania w miejscu do tego wyznaczonym w zakładzie leczniczym, a wszelkie przedmioty wartościowe i pieniądze zobowiązany jest posiadać przy sobie pod rygorem braku odpowiedzialności Laperfe za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione bez nadzoru. Zaleca się nieprzynoszenie do zakładu leczniczego rzeczy wartościowych.

7.     Na terenie zakładu leczniczego zabronione jest:

1)     palenie tytoniu, w tym e-papierosów;

2)     wprowadzanie zwierząt;

3)     akwizycja i prowadzenie działalności zarobkowej;

4)     obsługiwanie samowolnie aparatury i urządzeń stanowiących w wyposażenie zakładu leczniczego;

5)     wchodzenie, bez zgody personelu, do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia zdrowotne;

6)     zakłócanie realizacji świadczeń zdrowotnych.

 

§ 10

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego

1.     Działalnością Laperfe, kieruje kierownik zakładu leczniczego (dalej jako „Kierownik”).

2.     Kierownik prowadzi sprawy Laperfe, zarządza i reprezentuje Laperfe na zewnątrz oraz realizuje inne obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.     Uprawnienie Kierownika do reprezentacji Laperfe wobec osób trzecich wynika z pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Zarządu Laperfe.

4.     Kierownik może powołać zastępców do kierowania poszczególnymi jednostkami lub komórkami organizacyjnymi lub kierowania sprawami określonego rodzaju. W tym celu Kierownik może w szczególności udzielać swoim zastępcom niezbędnych pełnomocnictw lub upoważnień.

5.     Kierownik ma obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego lub współpracującego z Laperfe oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej.

6.     Kierownik jest przełożonym pracowników Laperfe. Kierownikowi przysługują wszystkie obowiązki i uprawnienia, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym obowiązki i uprawnienia Pracodawcy wobec zatrudnionego personelu.

7.     Kierownik ponadto:

·       podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania podmiotu i ponosi za nie odpowiedzialność;

·       zarządza mieniem zakładu leczniczego;

·       ustala zasady i organizację pracy i współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania zakładu leczniczego;

·       sprawuje nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów i Regulaminu Organizacyjnego przez poszczególne komórki organizacyjne;

·       przyjmuje i rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia pacjentów i pracowników;

·       prowadzi politykę kadrową gwarantującą odpowiedni poziom udzielanych świadczeń;

·       współpracuje w zakresie polityki kadrowej, płacowej, BHP, socjalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami z firmą zewnętrzną;

·       nadzoruje i koordynuje pracę wszystkich komórek organizacyjnych;

·       zabezpiecza i dobiera odpowiednią kadrę na poszczególnych stanowiskach pracy;

·       podpisuje pisma delegowane na zewnątrz, w tym do organów administracji państwowej,

·       wydaje zarządzenia regulujące podstawowe problemy związane z działalnością zakładu leczniczego, pisma ogólne, instrukcje, wytyczne, regulaminy;

·       nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz zapewnienie pracownikom szkolenia w tym zakresie;

·       kontroluje i nadzoruje :

- przestrzeganie procedur obowiązujących w Laperfe przez personel placówki;
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących zasad obiegu dokumentów;
-  proces składania zamówień w zakładzie leczniczym;
-  proces związany z serwisem urządzeń i sprzętu w zakładzie leczniczym;
- przestrzeganie przez personel przepisów o ochronie danych osobowych oraz praw pacjentów.

8. Do zadań sekretariatu (rejestracji) należy w szczególności:

a) zapewnienie pracy sekretariatu (rejestracji) Laperfe oraz płynnego obiegu dokumentów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi;

b) prowadzenie stosownych rejestrów, w tym: kontroli, korespondencji, przyjmowanych pacjentów, spisów telefonów i adresów podmiotów współpracujących z Laperfe;

c) zapewnienie sprawnego przekazywania dokumentacji i informacji wpływającej i wychodzącej z Laperfe;

e) obsługa rezerwacji wizyt pacjentów oraz rejestracja pacjentów zgłaszających się na zabiegi.

9. Pracownicy wszystkich jednostek lub komórek organizacyjnych współpracują wzajemnie w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania zakładu leczniczego, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz niniejszym Regulaminie oraz pozostałych aktach wewnętrznych (regulaminy, zarządzenia, pisma ogólne).

10. Szczegółowy zakres zadań pracowników poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych określony jest w indywidualnych zakresach obowiązków pracowników lub umowach cywilno-prawnych.

§ 11.

Warunki współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

1.     W celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, Laperfe może współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów, a także z przedstawicielami innych zawodów medycznych.

2.     Współpraca odbywa się na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z poszanowaniem praw pacjenta. Szczegółowe zasady współpracy określane są w odrębnych umowach.

§ 12.

Monitoring wizyjny pomieszczeń

1.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu na terenie zakładu leczniczego, obejmującym wyłącznie pomieszczenia ogólnodostępne, prowadzona jest obserwacja za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny). W ramach monitoringu wizyjnego nie rejestruje się dźwięku.

2.     Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące pomieszczenia ogólnodostępne: wejście do zakładu leczniczego, poczekalnia, rejestracja oraz ogólnodostępny korytarz. Obserwacją nie są objęte pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.

3.     Dane osobowe zawarte w nagraniach uzyskanych w wyniku monitoringu wizyjnego, Laperfe przetwarza wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 1.

4.     Monitoring wizyjny prowadzony jest całodobowo. Nagrania utrwalane i przechowywane są przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

5.     Nagrania mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

6.     Obsługa procesu rejestrowania, utrwalania, przechowywania i udostępniania nagrań może zostać powierzona podmiotowi trzeciemu na podstawie odrębnej umowy, z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

7.     Laperfe realizuje obowiązek informacyjny odnoszący się do przetwarzania danych osobowych z użyciem kamer monitoringu wizyjnego także za pomocą piktogramów umieszczonych w monitorowanych obiektach.

 

§ 13.

Skargi pacjentów

1.     Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności Laperfe do Kierownika lub osoby aktualnie go zastępującej.

2.     Skargi i wnioski można składać na piśmie lub ustnie do protokołu w rejestracji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@laperfe.pl

3.     Skargi rozpatrywane są w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku/skargi.

4.     W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp., odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie, o czym pacjent zostaje powiadomiony.  

5.     Zgłaszana przez Pacjenta skarga, reklamacja lub wniosek powinny zawierać co najmniej:
a) dane osoby zgłaszającej skargę, (wniosek): imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
b) informację o świadczeniu, którego dotyczy skarga (wniosek): rodzaj świadczenia, termin wykonania,
c) przedmiot skargi (wniosku) wraz z opisem zgłaszanych uchybień lub naruszeń.

6.     Niezależnie od powyższego, Pacjent zobowiązany jest stawić się w placówce Laperfe osobiście, w terminie wskazanym przez Laperfe oraz uzgodnionym z Pacjentem w celu umożliwienia personelowi Laperfe weryfikacji zgłaszanych przez Pacjenta zastrzeżeń, jeżeli taka wizyta jest w danym przypadku konieczna dla oceny zasadności zgłaszanej skargi.

7.     W przypadku niestawienia się pacjenta na wizytę, o której mowa w ust. 6, uzgodniony zostanie nowy termin kolejnej wizyty. Trzykrotne niestawienie się Pacjenta w ustalonym terminie na uzgodnionej wizycie jest równoznaczne z zamknięciem procesu rozpatrywania skargi (wniosku) złożonej przez Pacjenta. W celu sprawnego przebiegu procesu rozpatrywania skargi (wniosku) wizyta powinna zostać zrealizowana w ciągu miesiąca od dnia wpływu skargi (wniosku).

8.     Za pozytywne rozpatrzenie skargi (wniosku) uznaje się naprawę uchybienia lub w przypadku, gdy naprawa jest niemożliwa - zwrot pieniędzy.

9.     Skarga (wniosek) nie będzie uwzględniana w przypadku, gdy Pacjent:
a) przerwał zaplanowane leczenie bez podania przyczyny,
b) nie stosuje się do zaleceń personelu udzielającego świadczeń,
c) samodzielnie dokonuje korekt udzielonych świadczeń,
d) zataił informacje mające wpływ na przebieg i efekt świadczenia,

e) uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło do uszkodzenia obszarów poddanych zabiegom.

 

§ 14.

Postanowienia końcowe

1.     Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2021 r., ostatnia aktualizacja odbyła się w 20.03.2023.

2.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

3.     Regulamin Organizacyjny podaje się do wiadomości pracowników Laperfe oraz pacjentów poprzez jego umieszczenie w miejscach ogólnodostępnych. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest także na stronie internetowej www.laperfe.pl oraz w recepcji.

4.     Kierownik zapozna z zasadami Regulaminu pracowników Laperfe, którzy ponoszą odpowiedzialność za ich realizację w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Kierownik Laperfe                                                                                                        Prezes Zarządu                                                                 

 Marlena Zarosińska.                                                                                                        Paweł Bury

 

Karta prezentowa
Idealny prezent dla najbliższej osoby
Newsletter
ADRES E-MAIL