REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH | LAPERFE | LAPERFE CLINIC Lublin @laravelPWA
Depilacja laserowa Przekonaj się o skuteczności!
Depilacja laserowa
Przekonaj się o skuteczności!
Trwały sposób na usunięcie włosów!  Dodatkowe chłodzenie! Depilacja laserowa!
Trwały sposób na usunięcie włosów!
Dodatkowe chłodzenie!
Depilacja laserowa!
Pokój zabaw dla dzieci! Zapraszamy rodziców z dziećmi.
Pokój zabaw dla dzieci!
Zapraszamy rodziców z dziećmi.

Regulamin korzystania z pakietów zabiegowych

 

Regulamin korzystania z karnetów w Laperfe Sp. z o.o.

 

&1

Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć:
Spółka –Laperfe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Gęsia 3/0.8, kod pocztowy 20-719,

NIP: 712-342-41-78

Karnet – promocyjny zestaw kilku usług, wydany imiennie na Posiadacza Karnetu przez Spółkę, na

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 

Nabywca – osoba, która nabywa karnet od Spółki w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Jest to jednoznaczne z osobą, która wykorzystuje karnet;

 

&2

Poniżej przedstawione są ogólne warunki i zasady korzystania z usług wykupionych w siedzibie Spółki lub online w ramach karnetów zabiegowych. Laperfe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych zasad.

&3

1.     Aktualna wersja regulaminu znajduje się na stronie www.laperfe.pl.

2.     Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

3.     Za akceptację postanowień zawartych w regulaminie uznaje się zakup Karnetu.

 

&4

1.     Spółka posiada karnety zabiegowe wyszczególnione na portalu Booksy: laperfeclinic.booksy.com oraz na stronie internetowej www.laperfe.pl.

2.     Ceny karnetów dostępne są na stronie internetowej www.laperfe.pl , w recepcji lub telefonicznie pod numerem tel. 690-105-597 oraz na portalu Booksy: laperfeclinic.booksy.com

3.     Karnet uprawnia Nabywcę, który wykupił jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi w promocyjnej cenie oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w Regulaminie.

4.     Ceny za cały karnet zabiegowy są rabatowane. Przy płatnościach za cały karnet przysługuje zniżka zgodnie z aktualnym cennikiem, a płatność ta powinna być uregulowana jednorazowo lub w płatności podzielonej, jeżeli dany karnet taką możliwość zawiera.

5.     Karnety zabiegów można wykupić w formie:

·       opłaty gotówkowej lub kartą płatniczą w recepcji placówki Laperfe Sp. z o.o. przy ulicy Gęsiej 3/0.8 20-719 Lublin

·       online za pośrednictwem przelewu na numer konta

PKO BP 79 1020 3150 0000 3102 0130 9764.

W tytule należy wpisać imię i nazwisko, pesel oraz nazwę karnetu.

·       online za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.laperfe.pl

 

&5

1.     Zabiegi mogą zostać zrealizowane wyłącznie w siedzibie placówki.

 

2.     Karnet można zrealizować wyłącznie na zabiegi, których dotyczy zakupiony karnet.

3.     Osobą upoważnioną do realizacji karnetu jest wyłącznie Nabywca. Nie ma możliwości cesji na inną osobę.

4.     Istnieje możliwość wykupienia karnetu dla innej osoby, wówczas Nabywcą staje się osoba, która będzie korzystać z karnetu.

 

&6

1.     Karnety zabiegów zakupionych w Spółce są ograniczone czasowo.

Ich ważność to 6 miesięcy od daty zakupu, a w przypadku pakietów depilacji laserowej to 12 miesięcy od daty zakupu.

2.     Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności
karnetu bez możliwości zwrotu niewykorzystanych zabiegów w formie gotówki czy innego zabiegu.

3.     W przypadku, gdy w trakcie realizacji karnetu wystąpią przeciwwskazania, wyjątkowo termin ważności karnetu można wydłużyć do 1 roku po uzgodnieniu z osobą wykonującą zabieg. Spółka nie zwraca kosztów za niewykorzystane zabiegi.

4.     Po upływie terminu ważności Karnetu, Nabywca traci prawo do wykorzystania pozostających na Karnecie nierozliczonych usług oraz nie przysługują mu roszczenia odszkodowawcze z tytułu odmowy przez Spółkę świadczenia dalszych usług w ramach nieważnego Karnetu.

 

 

&7

1.     Na zabiegi obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu, można jej dokonać internetowo przez portal Booksy, telefonicznie pod numerem tel. 690105597 lub osobiście w siedzibie Spółki.

2.     Pracownik Spółki w dniu poprzedzającym zabieg telefonuje do Pacjenta z przypomnieniem o terminie wizyty oraz z wykluczeniem ewentualnych przeciwwskazań.

3.     Termin zabiegu można zmienić maksymalnie do 24h przed wyznaczonym terminem. W przypadku nieodwołania terminu zabieg uznawany jest jako wykorzystany.

4.     W przypadku wizyt, które odbywają się w poniedziałki- odwołanie wizyty możliwe jest najpóźniej   w poprzedzającą sobotę do g. 18.00. W przypadku nieodwołania wizyty zabieg stanowiący część karnetu zostaje uznany za wykorzystany.

5.     Aby odwołać wizytę, należy skontaktować się telefonicznie lub odwołać wizytę przez portal Booksy

 laperfeclinic.booksy.com , na co najmniej 24 godziny przed terminem zabiegu. W tym wypadku Korzystający nie ponosi kosztów odwołania wizyty.

6.     Spółka zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach (takich jak problem techniczny ze sprzętem, nagła nieobecność osoby wykonującej zabieg itp.) prawo do odwołania wszystkich rezerwacji. Wtedy wyznaczony zostaje nowy termin wizyty, a Nabywca nie ponosi żadnych kosztów.

7.     Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, gdy spóźnienie Nabywcy przekracza 20 min, do obciążenia Nabywcy karą umowną w wysokości ceny zaplanowanego na dany dzień zabiegu oraz potrącenia ww. kary z karnetu.

 

 

&8

1.     Przed zabiegiem Nabywca zostanie poproszony o uzupełnienie zgody zabiegowej. Nieuzupełnienie danych oraz brak podpisu pod zgodą na wykonanie zabiegu uniemożliwia wykonanie zabiegu.

2.     Nabywca jest zobowiązany do udzielania prawdziwych informacji dotyczących jego stanu zdrowia.

3.     Nabywca zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między
zabiegami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (m.in. pojawiających się przeciwwskazaniach).

4.     Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że istnieje do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.

5.     Wykonanie usługi u Pacjenta niepełnoletniego, wymaga obecności oraz zgody opiekuna prawnego.

6.     Istnieją zalecenia pozabiegowe, dzięki którym efekt jest lepszy i dłużej się utrzymuje. Zalecenia wydawane są pacjentowi podczas wizyty.

7.     W pakietach zabiegowych w celu uzyskania oczekiwanych rezultatów Nabywca powinien realizować zabiegi w ustalonych przez osobę wykonującą zabieg odstępach czasowych. Spółka zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów zabiegów Nabywcy, kierując się kwalifikacjami i profesjonalną wiedzą osoby wykonującej, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie serii zabiegów.

8.     Zmiana przez Nabywcę odstępów czasowych między zabiegami, zaleconych przez osobę wykonującą może spowodować pogorszenie efektu zabiegowego.

9.     Kupujący oświadcza, że nie będzie żądał zwrotu kosztów w przypadku nieuzyskania satysfakcjonującego rezultatu.

10.   Przed rozpoczęciem zabiegów i po zakończeniu po uprzedniej zgodzie Pacjent zostanie poinformowany o konieczności wykonania zdjęć fotograficznych obrazujących stan wyjściowy skóry lub sylwetki oraz stan po wykonaniu zabiegów do oceny rezultatów.

 

&9

1.     Wszystkie reklamacje dotyczące usług oraz sprzedanych towarów są przyjmowane w formie pisemnej osobiście w recepcji lub mailowo na adres biuro@laperfe.pl.

2.     Reklamacja powinna zawierać takie dane jak: informacje na temat składającego reklamację, jego dane kontaktowe, datę wykonania usługi/zakupienia towaru, szczegółowy opis, czego reklamacja dotyczy oraz żądania Pacjenta w związku ze złożeniem reklamacji.

3.     Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Spółka odpowie na taką reklamację w formie pisemnej.

 

 

&10

1.     Promocje dotyczące karnetów nie łączą się już z innymi promocjami.

2.     Zniżka nie obejmuje karnetów łączonych-specjalnych, które są już w cenach obniżonych.

 

 

 

Karta prezentowa
Idealny prezent dla najbliższej osoby
Newsletter
ADRES E-MAIL